نمونه کارهایی از خانه های پیش ساخته

پروژه اجرایی زیر نظر گروه مهندسی زمودگران